Përshkrimi

BRITANIA SHPK: Shfrytëzim, përpunim dhe tregtim i lëndëve minerare; Projektim dhe ndërtim i objekteve civile, ekonomike, industriale dhe turistike; Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh, ndërtim rruge, autostrade, veshje me asfalto beton të rrugëve, ndërtim mbi shtresa si dhe sistemim dhe asfaltim sheshesh; Ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore.
BRITANIA SHPK: Ndërtim ujësjellësi dhe kanalizime etj. Rikonstruksione godina civile, ekonomike, veshje fasade. Restaurim monumente kulture, punime karpentierie, sipërfaqe të gjelbra, parqe, pyje si dhe mirëmbajtja e tyre. Projektim i objekteve civile, industriale dhe turistike deri në 5 kate, objekte sportive, inerte peisazhe, sipërfaqe të gjelbra lulishte e parqe.
BRITANIA SHPK: Shfrytëzim gurore, lavatriçe e inerteve, impiante për prodhim të parafabrikateve, betoneve, asfaltobetoneve për vete dhe të tretët.
BRITANIA SHPK: Import – eksport dhe tregtim me shumicë / pakicë i artikujve të ndryshëm industrial, bujqësor, ushqimor, konfeksione, elektromjeksorë, hidrosanitare, kancelari etj.
BRITANIA SHPK: Servis për automjete dhe makineri.
BRITANIA SHPK: Bar – restorant, hoteleri dhe standard europian i shërbimit.
BRITANIA SHPK: Transport mallrash dhe udhëtarësh për vete dhe për të tretë.
BRITANIA SHPK: Kapacitete tekniko – profesionale dhe menaxheriale mjaft inkurajuese.
BRITANIA SHPK: Pjesë e stafit janë inxhinierë ndërtimi dhe ekonomistë me eksperiencë dhe të rinj, të cilët nxisin në dinamikë të ardhmen e kompanisë. Skuadra drejtohet nga administratori vizionar z. Shkëlqim Aliaj, një biznesmen ambicioz dhe i suksesshëm.
BRITANIA SHPK: Cilësi, korrektesë dhe një fuqi ekonomike në treg, Ju mirëpresim!!

Galeri